شما کارهای بسیار زیادی را انجام داده اید و سوابق تحصیلی مناسبی دارید، اما همچنان واهمه دارید که چطور می توانید سوابق تحصیلی و کاری خود را به طور موثر به دیگران ارائه دهید.

ما مشاوری آگاه و توانمند برای نگارش و ترجمه رزومه شما به زبان های مختلف و با اهداف گوناگون هستیم.

امروزه نگارش و ارائه درست مشخـــصات شناسایی، ســـوابق تحصیلی، پژوهــشی و کاری، یکی از مهم ترین و اصــــلی ترین راه های کسب موفقیت های تحصیلی، کاری و ... است. از همین رو نگارش رزومه به زبان های خارجی یا ترجمه آن باید با توجه به عوامل مختلف صورت بپذیرد. مترجمان متخصص گروه ترنم در کنار شما آماده اند تا نسبت به نگارش یا ترجمه رزومه شما به زبان های مختلف و براساس نوع نیاز شما اقدام کنند. شما می توانید با ارسال کلیات مشخصات و سوابق تحصیلی، کاری، پژوهشی و ... نسبت به دریافت رزومه ای عالی اطمینان داشته باشید.

خودتان را به درستی به دیگران بشناسانید.همچنین اگر مایل هستید رزومه تان به زبان فارسی نوشته شود، می توانید ازطریق لینک زیر سفارش خود را ارسال نمایید.