نگارش پروپوزال، چالشی پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که می توان آن را حل کرد.

یکی از دغدغه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نگارش رساله و پایان نامه و بویژه آماده سازی پروپوزال است. محققان و پژوهشگران گروه همراه تلاش می کنند در کنار دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به عنوان مشاوری متعهد، امین و متخصص حضور داشته باشند و با ارائه خدمات مشاوره در زمینه آماده سازی پروپوزال و نگارش پایان نامه آنان را یاری نمایند. شما می توانید با استفاده از خدمات مشاوره پروپوزال و پایان نامه، از فشارها و دغدغه های این امر مهم بکاهید.

   مشاوران آگاه و دقیق

                        در کنار شما