حتما، شما هم از قلتهای فراوان تایپیو نکارشی، در متون مختلف رنج بسیار برد.

وقتی به کتاب ها، روزنامه ها، مقاله ها و ... نگاه می کنیم، می بینیم بسیاری از نوشته ها دارای اشتباه های نگارشی و ویرایشی هستند که خوانش و فهم معنای آنها را دشوار می سازد؛ همچنین گاهی اوقات، بویژه در نوشته های علمی و دانشگاهی، استواری و سنجیدگی مطالب می تواند نشان دهنده جایگاه علمی و ادبی نویسنده باشد. از این رو امروزه ویراستاری نوشته ها، کتاب ها و مقاله های مختلف تخصصی و عمومی کاری اجتناب ناپذیر است. به همین منظور اعضای گروه نیک آرا، متشکل از ویراستاران حرفه ای در رشته های مختلف، آماده ویراستاری آثار و سفارش های نویسندگان و محققان ارجمند در سه سطح فنی، زبانی - ساختاری و محتوایی هستند. همچنین در صورت درخواست مشتریان گرامی امکان ویراستاری و نسخه خوانی نوشته ها، مقاله ها و کتاب ها با استفاده از نرم افزار ویراستیار وجود دارد.

جلوه ای دیگر از

                           نوشته های خود را

                                                   با گروه ویراستاری نیک آرا

                                                                                             تجربه کنید.