ترجمه از شما، ویرایش متن ترجمه شده از ما

اگر شما خودتان تمایل به ترجمه متنی دارید، اما از ترجمه صحیح آن مطمئن نیستید یا می خواهید متن ترجمه شده تان، مطابق قواعد ویرایشی مجموعه خاصی باشد، مترجمان گروه ترجمه ترنم می توانند شما را در ویرایش متن به زبان مقصد همراهی کنند. شما می توانید با استفاده از امکان ویرایش ترجمه متون در زبان مقصد، از تطابق متن ترجمه شده خود با قواعد ویرایشی زبان مقصد اطمینان کامل داشته باشید.

ویرایش حرفه ای،

                         دقیق

                                  و سریع متون ترجمه شده

                                                          مطابق قواعد ویرایشی زبان مقصد